Skip to main content

ESMA opublikowała wytyczne dotyczące funduszy ETF

25 lipca 2012 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) – regulator rynków papierów wartościowych w Europie – po przeprowadzeniu konsultacji (więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj) opublikował wytyczne na temat funduszy ETF oraz dotyczące innych kwestii związanych z działalnością funduszy UCITS – „Guidelines on ETFs and other UCITS issues” (ESMA/2012/474). Mają one zastosowanie w przypadku narodowych instytucji sprawujących nadzór nad rynkami papierów wartościowych oraz spółek zarządzających funduszami UCITS.

Wytyczne te określają informacje, które powinny być przekazywane inwestorom w sprawie funduszy UCITS naśladujących indeksy rynku finansowego oraz funduszy UCITS działających jako exchange-traded funds (ETFs). Określają także szczegółowe zasady funkcjonowania funduszy UCITS zawierających transakcje instrumentami pochodnymi na rynku pozagiełdowym (OTC) i efektywnych technik zarządzania portfelem inwestycyjnym. Wytyczne te zawierają również kryteria dla indeksów finansowych, które mogą być przedmiotem lokat funduszy UCITS.

Zaprezentowane wytyczne zostały opracowane po przeprowadzeniu przez ESMA przeglądu obecnego stanu prawnego dotyczącego ww. zagadnień, który został uznany za niewystarczający do uregulowania ryzyk związanych z tego typu funduszami i technikami.

Najważniejsze postanowienia wytycznych dotyczących funduszy ETF i UCITS to:

  • fundusze UCITS, które wchodzą w zakres definicji „UCITS ETF” będą musiały posiadać „identyfikator” w postaci określenia „UCITS ETF” w swojej nazwie;

  • fundusze UCITS ETF będą musiały zapewnić odpowiednie warunki wykupu (umorzeń) dla inwestorów na rynku wtórnym poprzez otwarcie funduszu na bezpośrednie umorzenia w sytuacji kiedy płynność na rynku wtórnym nie jest zadowalająca;

  • fundusze UCITS stosujące efektywne techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym (efficient portfolio management – EPM) takie jak pożyczanie papierów wartościowych będą musiały wyraźnie informować inwestorów o tego typu działalności i związanym z tym ryzyku. Wszystkie przychody netto (pomniejszone o koszty operacyjne) generowane przez te działania powinny trafiać z powrotem do funduszy UCITS. Kiedy fundusz UCITS podpisuje umowy dotyczące pożyczek papierów wartościowych powinien być w stanie w dowolnym momencie odzyskać pożyczone papiery wartościowe lub zakończyć każdą tego typu umowę;

  • fundusze UCITS przyjmujące zabezpieczenia w celu ograniczenia ryzyka kontrahenta (counterparty risk) pochodzącego z pozagiełdowych transakcji instrumentami pochodnymi lub z technik EPM powinny mieć pewność, że to zabezpieczenie spełnia bardzo ostre kryteria jakościowe i podlega specjalnym limitom odnośnie do dywersyfikacji;

  • fundusze ETF inwestujące w indeksy finansowe będą musiały zapewnić, że inwestorzy są poinformowani o pełnej metodologii obliczania tych indeksów. Fundusze UCITS powinny inwestować tylko w te indeksy finansowe, które spełniają ostre kryteria dotyczące m.in. częstotliwości równoważenia portfela i jego dywersyfikacji.

ESMA opublikowała również dokument konsultacyjny dotyczący traktowania umów repo i reverse repo w kontekście ww. wytycznych dotyczących funduszy ETF i UCITS – „Consultation on recallability of repo and reverse repo aggrements”. Po otrzymaniu odpowiedzi (są one przyjmowane do 25 września br.) ESMA opublikuje wytyczne w tej kwestii, które zostaną włączone do opisanego powyżej dokumentu określającego wytyczne dla funduszy ETF i UCITS.

Pełny tekst obu dokumentów znajduje się poniżej.

Ostateczny dokument, zawierający zarówno wytyczne dotyczące funduszy ETF i UCITS jaki wytyczne dotyczące transakcji repo i reverse repo, wejdzie w życie w dwa miesiące po jego publikacji na stronie internetowej ESMA (wraz z tłumaczeniami na języki urzędowe Unii Europejskiej).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.