Skip to main content

ESMA opublikowała tłumaczenia tekstu wytycznych dotyczących funduszy ETF

18 grudnia 2012 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – opublikował oficjalne tłumaczenia (we wszystkich językach Unii Europejskiej) dokumentu zatytułowanego „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS” („Guidelines for competent authorities and UCITS management companies. Guidelines on ETFs and other UCITS issues”) (ESMA/2012/832). Tekst wytycznych (w języku polskim) znajduje się w poniższym pliku.

Dokument ten stanowi konsolidację opublikowanych w końcu lipca 2012 r. wytycznych dotyczących funduszy ETF i innych kwestii związanych z działalnością UCITS (ESMA/2012/474) oraz opublikowanych na początku grudnia 2012 r. wytycznych dotyczących umów repo i reverse repo dla funduszy UCITS (ESMA/2012/722).

Opublikowanie ww. dokumentu uruchamia dwumiesięczny okres, w trakcie którego krajowe organy nadzoru w państwach członkowskich Unii Europejskiej muszą zadeklarować ESMA, czy zamierzają działać zgodnie z tymi wytycznymi, a jeśli nie – dlaczego tak postępują. Wytyczne zaczną obowiązywać po upływie tego dwumiesięcznego okresu, czyli w drugiej połowie lutego 2013 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.