Skip to main content

ESMA opublikowała końcowy raport dotyczący dywersyfikacji zabezpieczenia oraz zaktualizowane pytania i odpowiedzi związane z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF

24 marca 2014 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował dwa istotne dokumenty z punktu widzenia funkcjonowania europejskiego rynku funduszy typu ETF: „Final report. Revision on the provisions on diversification of collateral in ESMA`s Guidelines on ETFs and other UCITS issues” (2014/294) oraz “Questions and Answers. ESMA`s guidelines on ETFs and other UCITS issues” (2014/295).

Oba dokumenty odnoszą się do opublikowanego 18 grudnia 2012 r. dokumentu „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS” (dalej zwany “wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF”) („Guidelines for competent authorities and UCITS management companies. Guidelines on ETFs and other UCITS issues”) (ESMA/2012/832) stanowiącego podstawę prawną jeśli chodzi o interpretację przepisów odnośnie funkcjonowania funduszy ETF typu UCITS w Unii Europejskiej. Od momentu wejścia w życie tych wytycznych w dniu 18 lutego 2013 r. ESMA była wielokrotnie proszona przez zainteresowane strony o ponowne rozważenie swojego stanowiska w sprawie wymogów dotyczących dywersyfikacji zabezpieczenia (pkt. 43(e) wytycznych), gdyż zdaniem tych podmiotów wymogi te mają znaczący niekorzystny wpływ na politykę zarządzania zabezpieczeniem stosowaną przez fundusze typu UCITS. Interesariusze zwracali szczególną uwagę na konsekwencje tych wymogów dla funduszy rynku pieniężnego, które lokują środki pieniężne w transakcje z przyrzeczeniem odkupu (reverse repo). 20 grudnia 2013 r. ESMA opublikowała dokument konsultacyjny w tej sprawie (ESMA/2013/1974), w którym zaproponowała wprowadzenie określonych zmian do art. 43(e) wytycznych dotyczących funduszy ETF. Opublikowany wczoraj końcowy raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, poza krótkim streszczeniem i podsumowaniem odpowiedzi na pytania zadane przez ESMA w dokumencie konsultacyjnym, obejmuje dwa załączniki. W pierwszym z nich zawarto zmodyfikowane wytyczne dotyczące zasad dywersyfikowania zabezpieczeń (opisane dotychczas w art. 43(e)) oraz wprowadzono inne zmiany będące konsekwencją zmodyfikowania dotychczasowych reguł. Wytyczne znajdujące się w załączniku I zostaną przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE i opublikowane na stronie internetowej ESMA. W ciągu 2 miesięcy od daty tej publikacji krajowe organy zajmujące się ochroną konkurencji będą musiały poinformować ESMA, czy zastosują się (lub mają zamiar zastosować się do tych wytycznych). Teskt dokumentu znajduje się w poniższym pliku.

Celem drugiego z opublikowanych wczoraj dokumentów jest wspieranie wspólnych podejść i praktyk nadzorczych w stosowaniu dyrektywy UCITS i jej aktów wykonawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących funduszy ETF. W praktyce polega to na publikowaniu odpowiedzi na pytania zgłaszane przez ogół społeczeństwa i właściwe władze publiczne w związku z wątpliwościami odnośnie praktycznego stosowania tych wytycznych. Treść tego dokumentu ma na celu zapewnienie właściwych organów (w odniesieniu do dyrektywy UCITS), że ich działania nadzorcze są zbieżne z ideami zawartymi w odpowiedziach przyjętych przez ESMA. Ponadto odpowiedzi te mają także pomóc spółkom zarządzającym funduszami UCITS w taki sposób, iż zapewniają klarowność co do treści zasad zawartych w tej dyrektywie, nie mają natomiast na celu nałożenie na nich dodatkowych wymagań. Dokument ten w zamierzeniu jego autorów powinien być stale aktualizowany w momencie otrzymywania nowych pytań. Informacja o dacie ostatniej aktualizacji znajduje się po każdym pytaniu i odpowiedzi (opublikowana wczoraj wersja jest już czwartą – poprzednie ukazały się w marcu (patrz tutaj), lipcu (patrz tutaj) i listopadzie 2013 r. (patrz tutaj)). W opublikowanym wczoraj dokumencie pojawiły się dwa nowe pytania i dwie odpowiedzi dotyczące indeksów finansowych. Pytanie 7j dotyczyło tego, co należy rozumieć pod pojęciem „ujawnionych, łatwo dostępnych i bezpłatnych” informacji dostarczanych przez provisera indeksu finansowego, który może replikować fundusz UCITS. Natomiast w pytaniu 7k chodziło o to, czy fundusz UCITS może inwestować w indeks towarowy, dla którego określony składnik portfela nie posiada conajmniej pięcioletniej historii cenowej dla celów obserwacji współczynnika korelacji. Pytania dotyczące praktycznych zasad stosowania wytycznych dotyczących funduszy ETF można nadal nadsyłać na adres: ETF@esma.europa.eu.

Tekst zaktualizowanych pytań i odpowiedzi w związku z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.