Skip to main content

ESMA opublikowała dokument na temat wytycznych dla UCITS ETFs

22 lipca 2011 r. ESMA (European Securities and Markets Authority) opublikowała dokument stanowiący podstawę do dyskusji (discussion paper) w sprawie wytycznych dla funduszy ETF działających jako UCITS (przedsiębiorstwa wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodne z dyrektywą 2009/65/WE) i strukturyzowanych UCITS („ESMA’s Policy orientations on guidelines for UCITS Exchange-Traded Funds and Structured UCITS”).

Zdaniem ESMA obecnie obowiązujące regulacje prawne mające zastosowanie do tego rodzaju funduszy nie są wystarczające, gdyż nie uwzględniają ich specyfiki oraz ryzyk związanych z tego typu funduszami. W zaprezentowanych dokumencie ESMA analizuje potencjalne środki, jakie mogłyby zostać wprowadzone w celu ograniczenia ryzyka związanego z inwestycją w te produkty finansowe. Ryzyko to wynika z faktu, iż są to szczególnie skomplikowane produkty, które choć są dostępne dla inwestorów detalicznych, to jednak mogą być dla nich trudne do zrozumienia i wyceny. ESMA zwraca także uwagę na potencjalne ryzyko systemowe, które mogą spowodować tego typu fundusze, co może negatywnie oddziaływać na stabilność finansową.

ESMA oczekuje opinii na temat tez przedstawionych w tym dokumencie, dzięki którym będzie można opracować projekt wytycznych dla tego typu funduszy. 26 września w Paryżu odbędzie się otwarte przesłuchanie w tej sprawie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.