Skip to main content

EDHEC-Risk Institute opublikował wyniki corocznego badania nt. rynku funduszy ETF w Europie

W końcu marca 2014 r. EDHEC-Risk Institute – utworzony w 2001 r. instytut zajmujący się działalnością naukowo-badawczą (której efektem są m.in. publikacje zamieszczane w prestiżowych czasopismach naukowych oraz różnego rodzaju raporty i opracowania), uczestniczący w debatach nt. rozmaitych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego oraz organizujący konferencje poświęcone tej tematyce – opublikował „EDHEC European ETF Survey 2013”. Jest to kolejna edycja badania prowadzonego przez ten podmiot, którego głównym celem jest analiza wykorzystania funduszy ETF na rynku europejskim w ramach zarządzania aktywami oraz zaprezentowanie szczegółowych, bieżących spostrzeżeń i praktyk inwestorów odnośnie funkcjonowania funduszy ETF w Europie (według danych ETFGI łączne aktywa funduszy ETF i indeksowych produktów typu ETP w Europie w końcu 2013 r. wynosiły 395 mld USD). Badanie „European ETF Survey” zostało przeprowadzone jako część szerszego badania Amundi ETF& Indexing „Core-Satellite and ETF Investment”, którego celem było przeanalizowanie postępu w zakresie wykorzystania funduszy ETF jako części procesu alokacji aktywów i spojrzenie na zaawansowane formy budżetowania ryzyka w ramach podejścia „core-satellite”. W badaniu uczestniczyło 207 europejskich inwestorów (głównie z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Francji), z których zdecydowana większość zadeklarowała wykorzystywanie funduszy ETF (tylko 16% nigdy nie inwestowało w ETF-y). Byli to przede wszystkim instytucjonalni menadżerzy zarządzający aktywami (72%), zaś ok. 17% respondentów należało do branży private wealth management.

Wyniki tegorocznego badania wskazują, iż inwestorzy lokujący aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy ETF nadal szukają sposobów na zwiększenie (lub co najmniej zachowanie) poziomu wykorzystania ETF-ów oraz mają bardziej korzystne perspektywy stosowania produktów opartych na alternatywnym indeksowaniu. Uzyskane podczas badania dane pokazują również, iż respondenci wciąż zdecydowanie preferują pasywnie zarządzane fundusze ETF. Badanie ujawniło także znaczące zainteresowanie europejskich inwestorów produktami typu smart beta: ok. 30 proc. respondentów już korzysta z instrumentów finansowych typu ETF naśladujących indeksy smart beta, a ponad 1/3 rozważa zainwestowanie środków finansowych w tego rodzaju produkty w najbliższej przyszłości. Ponadto fundusze ETF oparte na indeksach smart beta są lepiej postrzegane przez inwestorów jako narzędzia mające na celu poprawę ich procesu inwestycyjnego (wypracowują wyższe stopy zwrotu od indeksów ważonych jedynie kapitalizacją, zmniejszają ryzyko, pozwalają uzyskać większą transparentność w zakresie metodologii i dywersyfikacji ryzyka). Ogółem 39% inwestorów wykazało zainteresowanie dalszym rozwojem ETF-ów skonstruowanych w oparciu o indeksy smart beta.

Do kluczowych wniosków z badania „EDHEC European ETF Survey 2013” należy zaliczyć następujące stwierdzenia:

 • Satysfakcja z wykorzystywania funduszy ETF utrzymała się (w porównaniu z wynikami poprzednich badań) na wysokim poziomie w przypadku większości klas aktywów. Zanotowano wzrost satysfakcji w przypadku funduszy ETF z ekspozycją na obligacje korporacyjne, rynek towarowy, rynek nieruchomości i sektorowych funduszy ETF, przy czym wskaźniki satysfakcji dla ETF-ów opartych na najbardziej płynnych klasach aktywów okazały się bardziej spójne niż w przypadku ETF-ów opartych na niepłynnych klasach aktywów.

 • Rozwój produktowy w niektórych klasach aktywów spowodował wzrost wykorzystania ETF-ów – dotyczyło to zwłaszcza nieruchomościowych ETF-ów (wzrost o 5,8%), funduszy ETF posiadających ekspozycję na rynek funduszy hedgingowych (wzrost o 14,8%) i infrastrukturalnych ETF-ów (wzrost o 14,8%).

 • Ponad ¼ respondentów (28%) już obecnie wykorzystuje produkty oparte o indeksy smart beta, a kolejnych 36% rozważa inwestycje w takie produkty w najbliższej przyszłości.

 • Pomimo wzrostu rynku funduszy ETF w ostatnim okresie i jego rosnącego stopnia dojrzałości inwestorzy dokonujący lokat w tytuły uczestnictwa funduszy ETF nadal dążą do zwiększenia lub przynajmniej utrzymania stopnia wykorzystania ETF-ów i wykazują bardziej korzystne perspektywy na ich wykorzystanie niż w przypadku produktów opartych o alternatywne indeksowanie.

 • Zauważalne jest rosnące zainteresowanie inwestorów rozwojem funduszy ETF opartych na alternatywnych formach indeksów. 39% respondentów zainteresowanych jest dalszym rozwojem ETF-ów wykorzystujących indeksy smart beta.

 • Inwestorzy nadal wyraźnie preferują pasywnie zarządzane ETF-y niż aktywnie zarządzane fundusze tego typu.

 • Trzema najistotniejszymi kryteriami wyboru funduszy ETF są: wysokość wskaźnika kosztów całkowitych (total expense ratio – TER), indeks bazowy i wielkość spreadu między ofertami kupna i sprzedaży.

 • Zdaniem 73% respondentów wytyczne ESMA z 2012 r. w sprawie funduszy ETF poprawiły stopień ochrony inwestorów.

 • Pełna wersja raportu (w j. angielskim) znajduje się w poniższym pliku.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.