Skip to main content

Dwa nowe ETF-y zorientowane na generowanie dochodu w ofercie Fidelity

Europejska oferta Fidelity International powiększyła się 1 listopada 2017 r. o dwa nowe fundusze ETF, które są notowane na London Stock Exchange i Deutsche Boerse (Xetra). Oba produkty – podobnie jak pierwsze europejskie ETF-y Fidelity wprowadzone na rynek w kwietniu – są zorientowane na generowanie dochodu i mają charakter instrumentów typu smart beta. Posiadają jednak odmienną ekspozycję od wcześniej uruchomionych ETF-ów, inwestują bowiem na rynku europejskim i na rynkach wschodzących.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF to fundusz, którego celem jest jak najwierniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu indeksu Fidelity Europe Quality Income (stosuje w tym celu pełną replikację fizyczną). W portfelu indeksu znajdują się akcje największych spółek notowanych na europejskich parkietach wyselekcjonowanych w oparciu o następującą metodologię. W pierwszej kolejności z potencjalnego grona uczestników indeksu wykluczane są te firmy, które nie mogą pochwalić się stopą dywidendy, mają zbyt wysoki poziom wskaźnika wypłaty (payout ratio) (czyli wskaźnika obliczanego jako iloraz dywidendy przypadającej na akcję (DPS) do dochodów przypadających na akcję (EPS)) oraz ujemną pięcioletnią stopę wzrostu dywidendy. Zakwalifikowane dalej akcje są następnie oceniane pod kątem czynników jakościowych – w wyniku tej oceny każdy papier wartościowy uzyskuje łączny wynik, który jest kombinacją trzech (posiadających równe wagi) czynników: marży z przepływów środków pieniężnych (cash flow margin), zwrotu z zainwestowanego kapitału (return on invested capital) i stabilności przepływu wolnych środków pieniężnych (free cash flow stability). Połowa firm, która w powyższej klasyfikacji wypadła najgorzej nie uczestniczy w kolejnym etapie. Natomiast pozostałe spółki są klasyfikowane w rankingu opartym na wskaźniku równym iloczynowi ich kroczącej 12-miesięcznej stopy dywidendy i wielkości. Firmy, które w powyższym rankingu zajmują najwyższe pozycje są włączane do portfela indeksu, przy czym jednocześnie uwzględnia się dywersyfikację krajową, sektorową i akcyjną w oparciu o schemat uwzględniający odpowiednio skorygowaną kapitalizację rynkową. Największe pozycje w portfelu funduszu stanowią obecnie spółki: Nestle, HSBC Holdings, Novartis, ASML Holding oraz Roche Holding. Walutą bazową funduszu jest euro. Dochody z inwestycji w akcje są przez fundusz akumulowane. Koszty bieżące (ongoing charges) wynoszą 0,30% w skali roku.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF to fundusz, który stara się jak najprecyzyjniej naśladować zachowanie indeksu Fidelity Emerging Markets Quality Income również wykorzystując w tym celu pełną replikację fizyczną. W portfelu indeksu znajdują się akcje największych spółek z rynków wschodzących wybrane w oparciu o analogiczną metodę jak w przypadku opisanego powyżej funduszu. Największe pozycje w portfelu funduszu stanowią obecnie spółki: Tencent Holdings, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Sunny Optical Technology oraz China Construction Bank. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Dochody z inwestycji w akcje są przez fundusz akumulowane. Koszty bieżące (ongoing charges) wynoszą 0,50% w skali roku.

Fidelity international planuje ponadto wprowadzenie do swojej oferty nowych kategorii tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym (wobec funta szterlinga, dolara amerykańskiego i euro). Dotyczy to obecnie uruchomionego funduszu Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF, jak i funkcjonujących od pół roku funduszy Fidelity US Quality Income UCITS ETF i Fidelity Global Quality Income UCITS ETF. Nick King – odpowiedzialny za rozwój ETF-ów w Fidelity International – zapowiedział, że firma zamierza w najbliższych miesiącach poszerzyć ofertę tych instrumentów finansowych na rynku europejskim.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.