Skip to main content

Dwa nowe dłużne fundusze ETF iShares z ekspozycją na globalny rynek obligacji korporacyjnych i zabezpieczonym ryzykiem walutowym

26 czerwca 2013 r. na London Stock Exchange (LSE) miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dwóch nowych dłużnych funduszy ETF iShares zarządzanych przez spółkę BlackRock. Oba instrumenty finansowe są zarejestrowane w Irlandii, oferują ekspozycję na globalny rynek obligacji korporacyjnych oraz pozwalają na zabezpieczenie ryzyka walutowego.

iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF to fundusz, którego celem jest jak najdokładniejsze naśladowanie (przy zastosowaniu fizycznej replikacji (metoda reprezentatywnej próbki)) wyników inwestycyjnych Barclays Global Aggregate Corporate Index (Euro hedged). Jednocześnie fundusz dąży do ograniczenia wpływu wahań kursowych pomiędzy walutą bazową (euro) a walutami, w których denominowane są obligacje znajdujące się w jego portfelu. Indeks Barclays Global Aggregate Corporate (Euro hedged) oferuje ekspozycję na obligacje przedsiębiorstw o stałym oprocentowaniu i ratingu inwestycyjnym emitowane zarówno przez spółki z państw rozwiniętych, jak i z rynków wschodzących z całego świata, których minimalny termin zapadalności to przynajmniej 1 rok. W celu osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego fundusz może dokonywać lokat również w obligacje skarbowe z zamiarem uzyskania wyniku inwestycyjnego i profilu ryzyka zbliżonego do niektórych ze składników portfela odwzorowywanego indeksu. Indeks ten zabezpiecza ryzyko walutowe w skali miesięcznej poprzez inwestowanie w miesięczne walutowe kontrakty forward. Równoważenie portfela indeksu odbywa się co miesiąc. Fundusz wypłaca osiągane dochody co pół roku. Walutą notowań funduszu na londyńskiej giełdzie jest euro. W tej samej walucie od 29 lipca notowane są tytuły uczestnictwa funduszu na parkiecie we Frankfurcie (Deutsche Boerse). Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,25% w skali roku. W dniu 22 października średnia zapadalność portfela funduszu wynosiła 8,12 lat, zmodyfikowane duration 5,70, średni kupon 4,22%, zaś stopa zwrotu w terminie do wykupu 2,74%. W ujęciu geograficznym przeważały obligacje amerykańskich emitentów (48,3%); relatywnie duże udziały posiadały również obligacje brytyjskie (9,7%), holenderskie (7,6%), francuskie (6,9%) oraz kanadyjskie (5,6%).

Fundusz iShares Global High Yield Corporate Bond GBP Hedged UCITS ETF stara się jak najbardziej precyzyjnie odwzorowywać (stosując fizyczną replikację (metoda reprezentatywnej próbki)) wyniki inwestycyjne Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged) Index. Indeks ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić zrównoważoną reprezentację globalnego rynku obligacji korporacyjnych typu high yield (czyli obligacji posiadających rating na poziomie spekulacyjnym) poprzez inwestowanie w najbardziej płynne instrumenty finansowe tego rodzaju i przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności polityki inwestycyjnej z zasadami określonymi w dyrektywie UCITS. Indeks dąży do ograniczenia ryzyka walutowego (ryzyka wahań kursowych pomiędzy walutą bazową (funtem szterlingiem) a walutami, w których denominowane są obligacje znajdujące się w jego portfelu) w skali miesięcznej poprzez inwestowanie w miesięczne walutowe kontrakty forward. W portfelu indeksu mogą znaleźć się obligacje o pierwotnym terminie zapadalności do 15 lat, zaś w przypadku nowych obligacji włączanych do portfela termin ich zapadalności nie może być krótszy niż 1,5 roku (w przypadku obligacji już znajdujących się w portfelu indeksu okres ten nie może być krótszy niż rok). W celu dywersyfikacji portfela maksymalna waga obligacji jednego emitenta jest ograniczona do maksymalnie 3%. Równoważenie portfela indeksu odbywa się co miesiąc. Fundusz wypłaca osiągane dochody co pół roku. Walutą notowań funduszu jest funt szterling. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,55% w skali roku. W dniu 23 października średnia zapadalność portfela wynosiła 5,69 lat, zmodyfikowane duration 3,28, średni kupon 6,86%, zaś stopa zwrotu w terminie do wykupu 5,36%. W ujęciu geograficznym przeważały obligacje amerykańskich emitentów (63,6%); stosunkowo duże udziały posiadały również obligacje spółek z Luksemburga (6,1%), Francji (4,8%), Niemiec (3,8%), Holandii (3,7%) i Wielskiej Brytanii (3,5%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.