Skip to main content

Dwa nowe dłużne ETF-y db x-trackers na SIX Swiss Exchange

5 listopada 2011 r. na SIX Swiss Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa dwóch dłużnych funduszy db x-trackers.

Pierwszy z nowych instrumentów finansowych – db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged ETF – dąży do odzwierciedlenia stopy zwrotu indeksu iBoxx Global Inflation-Linked Total Return Index Hedged. Portfel tego indeksu obejmuje główne rynki obligacji rządowych (sovereign bonds) lub quasi-rządowych (quasi sovereign bonds), których oprocentowanie jest powiązane ze stopą inflacji. W skład indeksu mogą wchodzić jedynie te obligacje, które posiadają rating inwestycyjny, natomiast udział poszczególnych walorów w indeksie jest zdeterminowany wartością wyemitowanych obligacji. Indeks jest obliczany na bazie total return gross, co oznacza że odsetki od obligacji (brutto) są reinwestowane przez indeks. Dodatkowo indeks ten zabezpiecza ryzyko kursowe. W końcu listopada 2012 r. w portfelu indeksu znajdowało się 108 obligacji indeksowanych inflacją z dziewięciu krajów. Największy udział w indeksie posiadały obligacje amerykańskie (46,9%), brytyjskie (23,2%), francuskie (12,4%) i włoskie (7,4%); ponadto niewielkie udziały posiadały obligacje niemieckie, kanadyjskie, japońskie, szwedzkie i południowokoreańskie. Pod względem zapadalności w indeksie przeważały obligacje długo- i średnioterminowe: 7-10-letnie (21,7%), 15-25-letnie (17,7%), 3-5-letnie (17,5%) oraz ponad 25-letnie (14,8%). 90,5% obligacji charakteryzowało się najwyższym możliwym ratingiem (AAA), 7,4% ratingiem na poziomie BBB, a 2,1% ratingiem AA. Nominalna stopa zwrotu do wykupu portfela indeksu wynosiła 2,23%, a nominalne duration 11,07. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Drugi fundusz – db x-trackers II Global Sovereign Index ETF – replikuje (także syntetycznie) wyniki indeksu Deutsche Bank Global Investment Grade Government Hedged Index. Jego portfel obejmuje większość światowego rynku obligacji rządowych (sovereign debt market). Obecnie skupia on obligacje 21 państw rozwiniętych (Australii, Austrii, Belgii, Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Japonii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii) i odzwierciedla wyniki obligacji o stałym oprocentowaniu. Jest to indeks typu total return (reinwestujący wypłacane odsetki), który dodatkowo oferuje zabezpieczenie ryzyka walutowego między euro a walutami, w jakich denominowane są obligacje poszczególnych państw (w ujęciu miesięcznym). W końcu listopada 2012 r. w portfelu indeksu znajdowało się 837 obligacji rządowych z 21 krajów. Największy udział w indeksie posiadały obligacje amerykańskie (33,6%), japońskie (29,5%), brytyjskie (7,5%), francuskie (6,0%), włoskie (5,9%) i niemieckie (5,5%). Pod względem zapadalności w indeksie przeważały obligacje krótko- i średnioterminowe: 1-3-letnie (26,9%), 3-5-letnie (20,4%), 7-10-letnie (15,8%) oraz 5-7-letnie (13,1%). Nominalna stopa zwrotu do wykupu portfela indeksu wynosiła 1,19%, kupon 2,65%, a duration 6,65. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,25% w skali roku.

Walutą obu funduszy i walutą ich obrotu na giełdzie w Zurychu jest frank szwajcarski. Funkcję market makera dla tych instrumentów pełni Deutsche Bank AG London Branch.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.