Skip to main content

Dwa fundusze klimatyczne odwzorowujące indeksy typu PAB w ofercie BlackRocka

22 kwietnia 2021 r. spółka BlackRock uruchomiła dwa nowe akcyjne fundusze ETF, których strategia inwestycyjna związana jest z polityką klimatyczną UE. Oba odwzorowują indeksy typu PAB (Paris Aligned Benchmark), które wraz z indeksami typu CTB (Climate Transition Benchmark) są tzw. benchmarkami klimatycznymi wprowadzonymi przez Unię Europejską w celu realokacji kapitału w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne. Stanowią one odpowiedź na wyzwania klimatyczne w zakresie dostosowania się do celów przyjętych w Porozumieniu Paryskim (Paris Agreement) podczas COP21 w Paryżu w 2015 roku. Porozumienie to zakłada ograniczenie średniego wzrostu temperatury na Ziemi znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 stopnia (w stosunku do okresu przedindustrialnego); dąży także do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 r.

Indeksy PAB obejmują spółki dążące do ograniczenia emisji dwutlenku węgla zgodnie z celem określonym w ww. porozumieniu. W szczególności uczestnikami tego rodzaju indeksów są spółki, które deklarują osiągnięcie 50-procentowej redukcji emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, przy jednoczesnym uwzględnieniu analizy TPI (Transition Pathway Initiative) dotyczącej tego, w jaki sposób największe i najbardziej narażone na emisję dwutlenku węgla firmy zarządzają transformacją klimatyczną.

Oba fundusze spełniają wymogi  artykułu 9 rozporządzenia SFDR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2019/2088) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation)), czyli są funduszami typu „dark green”. Mają one zatem na celu nie tylko promowanie aspektów ESG w polityce inwestycyjnej (jak czynią to fundusze typu „light green” spełniające wymogi art. 8 ww. rozporządzenia), ale mają wprost na celu dokonywanie zrównoważonych inwestycji.

Fundusz iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF inwestuje w duże amerykańskie spółki działające zgodnie z celami Porozumienia Paryskiego. Jest adresowany do inwestorów, którzy chcą zmniejszyć ekspozycję na ryzyko klimatyczne. Jego celem jest dążenie do naśladowania – przy zastosowaniu replikacji fizycznej – stopy zwrotu indeksu S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index. Indeks ten wyklucza ze swojego grona przedsiębiorstwa, które są zaangażowane w działania biznesowe sprzeczne z zasadami ONZ Global Compact oraz zaangażowane w kontrowersje związane z ESG. Metodologia indeksu wykorzystuje dane Trucost – firmy należącej do S&P Global, w celu określenia intensywności emisji dwutlenku węgla każdej akcji na podstawie emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości firmy. Akcje są następnie ważone przy użyciu procesu optymalizacji, który zmniejsza całkowitą intensywność emisji dwutlenku węgla (carbon intensity) (jest to miara określająca ile emisji CO2 jest wytwarzane na kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej) o 50%, natychmiast dostosowując ww. wskaźnik do celu Paryskiego Porozumienia, a jednocześnie minimalizuje odchylenia w wagach poszczególnych składników portfela w stosunku do macierzystego indeksu S&P 500. Ponadto metodologia indeksu dąży do osiągnięcia w przyszłości co najmniej 7% rocznej dekarbonizacji.

W portfelu funduszu są obecne akcje ponad 300 spółek, spośród których największe udziały posiadają Apple, Microsoft, Alphabet i Nvidia. W ujęciu sektorowym największą rolę odgrywają technologie informacyjne (prawie 40%), a także opieka zdrowotna, komunikacja i finanse. W ratingu ESG dla funduszy inwestycyjnych opracowanym przez MSCI fundusz posiada ocenę AA. Fundusz ma charakter akumulacyjny. Jego walutą bazową jest dolar amerykański. Fundusz jest notowany na parkiecie w Amsterdamie, planowane jest także jego wprowadzenie na giełdę w Zurychu. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,10% w skali roku.

Fundusz iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF lokuje kapitał w akcje dużych spółek z rynków rozwiniętych, które dążą do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla zgodnie z Porozumieniem Paryskim. Jest adresowany do inwestorów, którzy chcą zmniejszyć ekspozycję na ryzyko klimatyczne. Jego celem jest dążenie do naśladowania – przy zastosowaniu replikacji fizycznej – stopy zwrotu indeksu MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark Select Index. Indeks różnicuje wagi poszczególnych akcji (w stosunku do indeksu MSCI World) w oparciu o ryzyko i możliwości związane z transformacją klimatyczną, jednocześnie starając się zminimalizować wykluczenia z macierzystego indeksu. Zapewnia natychmiastowe 50% zmniejszenie średniej ważonej intensywności emisji dwutlenku węgla, a także 10% roczną dekarbonizację w przyszłości. Ponadto indeks ma na celu osiągnięcie celów drugorzędnych, takich jak maksymalizacja ekspozycji na dostawców zrównoważonej energii, zwiększenie wagi firm z wyraźnymi celami redukcji emisji dwutlenku węgla, minimalizacja ekspozycji na paliwa kopalne i zmniejszenie klimatycznej wartości zagrożonej (climate value-at-risk) o 50%.

W portfelu funduszu są obecne akcje ponad 600 spółek, spośród których największe znaczenie mają Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon i Tesla. Pod względem geograficznym zdecydowanie przeważają firmy amerykańskie (ponad 60%), relatywnie duże udziały (ale poniżej 10%) posiadają również spółki kanadyjskie, japońskie i francuskie. W ujęciu sektorowym dominują technologie informacyjne, finanse, opieka zdrowotna i przemysł. W ratingu ESG dla funduszy inwestycyjnych opracowanym przez MSCI fundusz posiada ocenę AA. Fundusz ma charakter dystrybucyjny (wypłaca dywidendę dwa razy w roku). Jego walutą bazową jest dolar amerykański. Fundusz jest notowany na parkiecie w Amsterdamie. Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.