Skip to main content

Dokument konsultacyjny ESMA w sprawie zmiany przepisów dotyczących dywersyfikacji zabezpieczenia w związku z wytycznymi dotyczącymi funduszy ETF

20 grudnia 2013 r. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) opublikował dokument konsultacyjny „Zmiana przepisów dotyczących dywersyfikacji zabezpieczenia w wytycznych ESMA dotyczących funduszy ETF i innych kwestii związanych z UCITS” („Revision of the provisions on diversification of collateral in ESMA’s guidelines on ETFs and other UCITS issues”) (ESMA/2013/1974). Opublikowanie tego dokumentu ten jest konsekwencją uwag zgłaszanych przez zainteresowane podmioty w związku z wymogami dotyczącymi dywersyfikacji zabezpieczenia określonymi w art. 43 (e) dokumentu „Wytyczne dla właściwych organów i spółek zarządzających UCITS. Wytyczne dotyczące funduszy typu ETF i innych kwestii związanych z UCITS”. Szczególną uwagę w tych uwagach zwracano na konsekwencje tych wymogów dla funduszy rynku pieniężnego, które lokują środki pieniężne w transakcje z przyrzeczeniem odkupu (reverse repo).

W związku z powyższym ESMA opublikowała dokument konsultacyjny, w którym zwróciła się do zainteresowanych stron o przesłanie opinii na temat zasadności zmiany wymogów dotyczących dywersyfikacji zabezpieczenia oraz o zaproponowanie takich rozwiązań, które rozwiałyby ich obawy, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu ochrony inwestorów. Termin przesyłania uwag mija 31 stycznia 2014 r.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych weźmie pod uwagę odpowiedzi na ten dokument konsultacyjny przy opracowywaniu ostatecznej wersji wytycznych dla funduszy UCITS dotyczących dywersyfikacji zabezpieczenia w kontekście technik efektywnego zarządzania portfelem przez fundusze UCITS i transakcji pozagiełdowych. Dokument ten powinien zostać przyjęty przez ESMA do końca I kwartału 2014 r.

Tekst dokumentu konsultacyjnego znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.