Skip to main content

Aktywnie zarządzany ETF z ekspozycją na rynek rosyjski i rynki krajów dawnego ZSRR na parkiecie w Sztokholmie

21 lutego 2012 r. na NASDAQ OMX Stockholm zadebiutował Alpcot Active Greater Russia ETF. To pierwszy ETF w ofercie Alpcot Capital Management – brytyjskiej spółki zarządzającej aktywami, specjalizującej się w inwestycjach alternatywnych i w funduszach inwestycyjnych. Została ona założona w 2005 r. przez grupę profesjonalistów posiadających doświadczenie w inwestycjach w Europie Wschodniej, posiada oddziały w Londynie, Moskwie i Kijowie i obecnie zarządza aktywami o wartości ok. 300 mln USD.

Z formalnego punktu widzenia Alpcot Active Greater Russia ETF to pierwszy subfundusz utworzonego w grudniu 2010 r. funduszu parasolowego Alpcot Active na mocy prawa luksemburskiego. Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestycje w obszarze tzw. Wielkiej Rosji (Greater Russia) – tj. Rosji i byłych krajów ZSRR. Zdecydowana większość inwestycji funduszu jest dokonywana w Rosji (w końcu lutego było to 91% aktywów), choć może on także lokować kapitał w akcjach spółek z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu. Fundusz może inwestować w papiery wartościowe (w tym także ADR-y i GDR-y) notowane na moskiewskiej giełdzie RTS Stock Exchange, na giełdzie MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange) oraz na innych regulowanych rynkach w Rosji i na terenie ww. państw. Benchmarkiem funduszu jest indeks MSCI Russia. Portfelem inwestycyjnym zarządza Alpcot Capital Management. Portfel ten jest podzielony na dwie części – w przypadku pierwszej stanowiącej ok. 80% całkowitego portfela fundusz codziennie ujawnia jego skład (DPS – Disclosed Portfolio Securities), natomiast w przypadku drugiej (NDPS – Non-Disclosed Portfolio Securities) struktura inwestycji nie jest ujawniana, co ma zapewnić efektywne i aktywne zarządzanie portfelem. W końcu lutego największymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje i kwity depozytowe następujących spółek: Łukoil (9,2%), Sberbank (9,1%), Gazprom (9,0%) i Urals Energy (5,5%). W strukturze branżowej dominowały firmy reprezentujące zintegrowany sektor ropy i gazu (35,6%), zajmujące się wydobyciem ropy i gazu (13,2%) oraz banki (11,9%).

Fundusz dystrybuuje jednostki typu ETF (które zostały wprowadzone na giełdę w Sztokholmie), a także jednostki typu I (zostały zaoferowane w grudniu 2010 r. – minimalna wpłata to 2 mln EUR lub USD) oraz jednostki typu R (zostały zaoferowane w maju 2011 r. – minimalna wpłata to 2 tys. EUR lub USD). Opłata za zarządzanie dla jednostek typu ETF oraz I wynosi 1,4% w skali roku, a dla jednostek typu R 2,0% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.